24ωρο Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 99 31 583

Privacy Policy

Ο όμιλος εταιρειών «MEGA GROUP SECURITY A.E» έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2008, μέσω του οποίου εξασφαλίζει ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των πελατών της, ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και από άλλες κανονιστικές διατάξεις και ότι βελτιώνονται συνεχώς τα χαρακτηριστικά των παρεχομένων προϊόντων / υπηρεσιών της.
 
Βασικά συστατικά του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας είναι ο προσδιορισμός των αναγκών, των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών, των εργαζομένων και της Διοίκησης της εταιρείας και η ικανοποίηση αυτών μέσω της κατάλληλης οργάνωσης και της παροχής των απαιτούμενων πόρων.
 
Για την αποτελεσματική υλοποίηση των παραπάνω, η διοίκηση του ομίλου καθιερώνει αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της, η επίτευξη των οποίων αξιολογείται σε συνεχή βάση. Παρέχει επίσης όλους τους απαραίτητους,  για το σκοπό αυτό, πόρους και αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία και την ατομική προσπάθεια.
 
Η ανωτέρω πολιτική για την ποιότητα γνωστοποιείται και εφαρμόζεται κατάλληλα σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης της εταιρείας και ανασκοπείται από τη Διοίκηση για να εξασφαλίζεται έτσι η συνεχής καταλληλότητα αυτής.